De Deur in Huis

Grote Beerstraat Paddepoel

Groningen

JAAR2017

TYPE14 Rijwoningen

OPDRACHTGEVERNijhuis Bouw, in aanbesteding voor woningcorporatie Nijestee

FOTOGRAAFWouter van der Sar

Aan de Grote Beerstraat in de naoorlogse wijk Paddepoel zijn veertien in expressie bescheiden rijwoningen ontworpen. De typisch naoorlogse context vormde het vertrekpunt van het ontwerptraject. Niet de uitbundigheid die veel stedelijke vernieuwing kenmerkt, maar juist de sobere, terughoudende en goed doordachte wederopbouwarchitectuur is als inspiratie voor een vanzelfsprekende invulling genomen.

De locatie bevindt zich op de grens van de voor- en naoorlogse stad en wordt gekenmerkt door een heldere stedenbouwkundige orde, op de overgang van de harde, ‘stedelijke’ Zonnelaan naar de zachte, groene zijde van het Bessemoerpark. De rijwoningen herstellen de oorspronkelijke stedenbouwkundige stempelstructuur en vormen een ingetogen toevoeging aan de karakteristieke naoorlogse stad van de ‘wijkgedachte’.

De twee stroken rijwoningen begeleiden de Grote Beerstraat naar de parkzijde van de buurt. De groenstructuur van de stempel doorkruist de locatie en legt een voorzichtige verbinding met het groen aan de overzijde van de straat. Omdat de stroken zuidoostelijk zijn georiënteerd liggen ze gunstig voor zonnepanelen op de kap en middagzon in de tuinen. Binnen de structuur van de stempels verdienen de kopgevels van de rijen extra aandacht: ze vormen een vertaling van samenhang tussen architectuur en stempelstructuur.

De naoorlogse architectuur is sober en doelmatig, maar kent goed doordachte, heldere gevelcomposities, passend en ongekunsteld materiaalgebruik, als ook eenvoudige maar doeltreffende details. Het spel van horizontale metselwerkvlakken, grote puien en verticale ‘schijven’ zorgt voor eenheid, zonder dat de individuele woning onzichtbaar wordt.

De gevelindeling en de schoorstenen ondersteunen duidelijk de losse woningen, terwijl deze op het niveau van de stroken als geheel ook een sterke compositie maakt. Kleurverschillen in metselwerk, een nuchtere detaillering die past bij het ontwerp en een eenvoudige uitvoering van dakgoot en hemelwaterafvoer geven de architectuur, hoe spaarzaam ook, een heldere karakteristiek.

De continuïteit van het ontwerp zit in de vertaling van het naoorlogse architectuuridioom. Markante schoorstenen zorgen voor een stedenbouwkundige afbakening en herkenning op stempelniveau. De geïntegreerde nestkasten versterken de bijzondere verschijning van de kopgevels. De architectuur is bescheiden en doeltreffend, de gevelcompositie helder, het materiaalgebruik ongekunsteld maar rijk.

De zorgvuldige toepassing van metselwerk creëert een rijke en sprekende gevelgeleding, terwijl de kleurstelling en kenmerkende detaillering op de omgeving zijn afgestemd. Het spel van metselwerkvlakken ondersteunt het principe van de heldere en krachtige, naoorlogse gevelcomposities. De veertien rijwoningen aan de Grote Beerstraat zijn een overtuigende eigentijdse vertaling van de kenmerkende samenhang tussen architectuur en stempelstructuur.

VOLTOOID

Bronnen: luchtfoto – Google Maps.com