Wilgenbos

Uithuizen

JAAR2022

TYPE29 Rijwoningen

OPDRACHTGEVERGoud Wonen (voormalig Stichting Uithuizer Woningbouw)

OPDRACHTIn samenwerking met Rizoem

VISUALISATIESVisual Craftsmen

De Stichting Uithuizer Woningbouw staat voor een serieuze bouw- en versterkingsopgave. De sloop en nieuwbouw van 29 woningen aan het Wilgenbos is onderdeel van een reeks projecten die het toekomstige beeld van Uithuizen zal bepalen. Hoewel de vernieuwingsopgave als gevolg van de aardbevingen nog vooral als een technisch en bouwkundig vraagstuk wordt gezien, hebben we het Wilgenbos-project niet enkel benaderd als een manier om nieuwe, veilige woningen te maken, maar juist als een ontwerpopgave: als een kans om de ruimtelijke kwaliteit en typische kenmerken van Uithuizen te handhaven en versterken.

De Wilgenwijk is een van de eerste uitbreidingen van Uithuizen, die in de jaren zestig aan de rand van het dorp werd gerealiseerd. In de tachtiger jaren maakte het dorp een groeispurt door en is het uitgedijd met repeterende woningbouwblokken, zoals die aan de J.F. Kennedylaan ten zuiden van de buurt. Het Wilgenbos transformeerde daardoor van een straat op de overgang van dorp en landschap naar een bescheiden, enigszins anonieme woonstraat tussen het dorpshart en latere uitbreidingen.

Als we het buurtje binnen de context van het dorp analyseren, blijkt dat de omgeving verschillende karakteristieken heeft. Hoofdstraat West is onderdeel van de historische dorpskern, met architectuur die teruggaat tot in de negentiende eeuw en verwijzingen heeft naar de Amsterdamse Schoolstijl, althans de Groninger variant ervan die in de vroege twintigste eeuw opgeld deed. In de architectuur is samenhang te zien in bruin, rood en oranje metselwerk, in materiaaltoepassing, detaillering en ornamentiek. De bebouwing in de historische dorpskern heeft samenhang op woningniveau en is voornaam aan de straatzijde.

“SAMENHANG OP WONINGNIVEAU, VOORNAAM AAN DE STRAATZIJDE

 

Aan de zuidzijde treffen we naoorlogse uitbreidingswijken aan, met een sterk repeterend karakter op blokniveau. De bouwblokken hebben een alzijdige uitstraling, maar gaan geen expliciete relatie aan met de straat. De architectuur wordt gekenmerkt door lichte metselwerkkleuren – beige, geel, roze – waarbij op woningniveau de voordeur is geaccentueerd met een metselwerkdetail. De rijwoningen hebben een sterke onderlinge samenhang door de repetitie van vorm, kleur en sobere details, die stedenbouwkundig consequent is doorgevoerd.

“SAMENHANG OP WIJKNIVEAU, ALZIJDIG RONDOM

 

Om de nieuwbouw zowel een herkenbaar karakter te geven als zorgvuldig met de ruimtelijke structuur van het dorp te verweven, passen we een kleurverloop toe die de historische dorpskern met de naoorlogse architectuur verbindt. Donkerbruin metselwerk aan de zijde van de dorpskern ontwikkelt zich tot lichtgeel richting de rand van het dorp. Een even eenvoudige als slimme ruimtelijke ingreep, waarbij twee stroken in het midden van de reeks een kwartslag zijn gedraaid, zorgt voor een nieuwe groene verbindingsstructuur in de wijk. In deze zone staan rode en oranje blokken, op de overgang van bruin naar geel. Omdat de zijgevels aan het openbare gebied liggen zijn erfafscheidingen geïntegreerd met de architectuur. Op stedenbouwkundig relevante plekken is een ornament toegevoegd met geglazuurde bakstenen in accentkleuren.

Omdat het spel van metselwerkkleuren de positie van het Wilgenbos in de context van Uithuizen markeert, hebben we de materiaaltoepassing en -uitwerking nauwkeurige aandacht gegeven. Naar de straat hebben de blokken een voorname uitstraling en worden ze gemetseld met een Wasserstrich-baksteen, die een strak karakter en een volle kleur heeft. De prominente gevels worden samengesteld uit diverse metselwerkverbanden en de voordeuren worden geaccentueerd met geglazuurde stenen. De gevels die niet op de straat zijn gericht hebben een meer terughoudend karakter en worden opgetrokken in een vormbak-baksteen, met een geplooide structuur en een lichtere kleur. De overgang tussen de voorname straatgevel en de overige zijden hebben we extra aandacht gegeven. Deze geprononceerde metselwerklijn loopt door in het dakvlak, ondersteund met twee soorten dakpannen, waardoor het onderscheid tussen de formele en informele zijden ook op het niveau van het blok als geheel te ervaren is.

“SAMENHANG OP BLOKNIVEAU, VOORNAAM AAN DE STRAATZIJDE, ALZIJDIG RONDOM

 

VERBEELDING

Bronnen: luchtfoto – Google Maps.com